Ďakujeme

 

Touto cestou by sme sa v mene usporiadateľov chceli poďakovať všetkým návštevníkom, ktorí sa zúčastnili na Festivale svetla Bratislava 2016 a prispeli tak k nezabudnuteľnej atmosfére. Veľmi nás potešili pozitívne ohlasy verejnosti, ako aj námety na ďalšie ročníky.

Naše úprimné poďakovanie za podporu podujatia patrí hlavnému mestu SR Bratislava a mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ako aj všetkým ostatným partnerom, ktorí sa podieľali na jeho realizácii.

Nakoniec sa chceme poďakovať aj každému, kto na Festivale svetla pracoval, čímkoľvek priložil ruku k dielu a pričinil sa o dobrý priebeh tohto krásneho podujatia.

SRDEČNE ĎAKUJEME!

Usporiadateľ Festivalu svetla Bratislava

SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu


 

SK:

Hlavné mesto Bratislava ožíva čarom rozprávok, legiend a povestí. Pripomeňme si históriu i súčasnosť mesta Bratislava a objavme mnohé zaujímavosti na miestach, ktorými denne prechádzame. Významné objekty mesta vždy po zotmení (medzi 19:00 a 23:00 hod) ožijú vďaka svetelným a interaktívnym inštaláciám.

Festival svetla je určený pre všetkých obyvateľov mesta i jeho návštevníkov. Základom podujatia sú inštalácie, ktoré využívajú svetlo ako médium na sprostredkovanie vnemu, interakcie alebo zážitku. Inštalácie sú okrem umeleckého stvárnenia aj prostriedkom predstavenia inovatívnych firiem.

Tematika ročníka 2016 sú Legendy a povesti, predovšetkým bratislavské, ako napríklad Prešporský duch na hradbách alebo Dunajská kráľovná na Primaciálnom paláci, na svoje si tak prídu aj tí najmenší.

Naším zámerom je vytvoriť trvalo udržateľný formát podujatia kombinujúceho vyspelé technológie, súčasné umenie a moderné vedecko-technické riešenia s vysokou pridanou hodnotou.

Usporiadateľom tohto atraktívneho podujatia je občianske združenie SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu v spolupráci s hlavným mestom SR Bratislava a mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto. Ostatných partnerov podujatia a podrobnejšie informácie nájdete na www.festivalsvetla.sk/partneri.

EN:

Bratislava - the capital comes alive with the magic of fairytales, legends, and stories. Let us be reminded of the history and the present of Bratislava and discover many peculiarities in places just passed by daily - unnoticed. Important buildings and objects come alive after dark (7pm to 11pm) thanks to the interactive and lights installations.

The Lights festival is free for all inhabitants and visitors of the city. The base of the event are the installations, using light as a medium to transfer perception, interaction or experience. Aside from being artistic, the installations are also a medium of presentation of the innovative companies.

The theme od the year 2016 is: „Legends and tales“ – mostly originating from Bratislava, like „Pressburg ghost“ on the Bratislava Castle walls or „Danube queen“ on the Primate's Palace so the program will fit also our little ones.

 Our goal is to create a sustainable format of a festival combining intelligent technologies, contemporary art and modern high-tech solutions with added value.

The organizer of this attractive event is civic assosciation SEA (Sience and Education Agency) in cooperation with Bratislava - the Capital City of Slovak Republic and City District of Bratislava-Stare Mesto. Please find additional information and the rest of our partners here www.festivalsvetla.sk/partneri.

DE:

Die Hauptstadt Bratislava ist die Wiedergeburt der Magie der Märchen, Legenden und Geschichten. Lasst uns an die Geschichte und die Gegenwart der Orte erinnern an dennen wir täglich vorbeigehen. Die bedeutungsvollsten Objekte kommen nach dem es dunkel geworden ist wieder zum Leben dank der interaktiven Licht Installationen. Dies passiert meist zwischen 19.00 und 23.00 Uhr.

Das Festival des Lichts ist für alle Stadtbewohner und Besucher bestimmt. Die Grundlage der Veranstaltung sind Installationen, die mittels Licht das als Medium verwenden wird die Wahrnehmungen, Interaktionen und andere Erlebnise vermitteln. Die Installationen haben neben dem künstlerischen Ausdruck auch die Aufgabe innovative Unternehmen Vorzustellen.

Die Thematik im Jahr 2016 ist Legenden und Geschichten, vor allem aus Bratislava, wie z.B. der Preßburger Geist der auf den Mauern spukt oder die Königin der Donau die auf dem Primatialpalast wohnt, sommit gibt es auch was für die Kleinsten.

Unser Ziel ist es, ein nachhaltiges Event-Format kombiniert aus fortschrittlicher Technologie, zeitgenössischer Kunst und modernen wissenschaftlichen und technologischen Lösungen mit hohem Mehrwet zu schaffen.

Der Veranstalter dieser attraktiven Veranstaltung ist die Bürgervereinigung SEA - Eine Agentur für Bildung und Wissenschaft in Zusammenarbeit mit der Stadt Bratislava und der Stadt Bratislava - Altstadt. Weitere Partner der Veranstaltung und detailliertere Informationen finden Sie unter www.festivalsvetla.sk/partneri.